عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۳۵. پاییز ۱۳۷۱

پیشگفتار

بررسی کتب دبیرستانی / جواد لآلی

حرکت براونی و پارازیت سفید / دکتر عین ا... پاشا

تداخل حساب با هندسه (2) / دکتر آدینه محمد نارنجانی

خاصیت انعکاسی در مقاطع مخروطی / محمود نصیری

شگفتی های اعداد / علی فرامرزی پلنگر

بحثی در تعمیم قضیه آخر فرما / ترجمه‌:‌ علی محمد کارپرور

تعیین توابعی که در روابط تابعی نظیر روابط تابعی سینوس و ... / دکتر علیرضا مدقالچی

اثبات هندسی فرمول ماشین / ترجمه: محمود نصیری

نقش گراف در تفهیم مطالب درسی / ابراهیم دارابی

روش ساده ای برای به دست آوردن سری مکلوران سینوس و کسینوس / ترجمه:‌ محمود نصیری

حل مسائل سی و دومین المپیاد ریاضی سوئد / ترجمه و تنظیم:‌ محمود نصیری

ارتباط متناوب بودن یک تابع با وجود مرکز تقارن برای آن و برعکس / سید احمد حسن پور

مسائل ویژه دانش آموزان / ترجمه و تنظیم:‌ جواد لآلی

مسائل شماره 34 / تهیه و تنظیم:‌ محمود نصیری

حل مسائل شماره 31 / تهیه و تنظیم: ابراهیم دارابی

جواب نامه ها