عکس رهبر جدید

نمایش شماره

حرف اول:  انجام درست تکلیف = دریافت نمره‌ی بهتر/ حمیدرضا امیری/2
همراه با کتاب:  نمایش اعداد در مبناهای متفاوت (قسمت‌ اول) / سپیده چمن‌آرا / 3
‌همراه با کتاب: روشی برای یافتن « ب . م . م » و مقسوم علیه‌های اعداد / مرتضی ابوالحسنی، کوروش اسدی/ 5 
همراه با کتاب: روش فاکتورگیری در محاسبه‌ی « ب . م . م » دو عدد  / حمیدرضا امیری / 18
دانش‌ افزایی:  روش مصریان برای تقسیم / سید علیرضا هاشــمی موســـوی / 6 
دانش‌ افزایی:  نقـــاط امن ( قسمت اول) /حســـن احمــدی /16  
دانش‌ افزایی:  دو معمای منطقی /سید حمیدرضـــا هاشمی موســـوی/ 28   
دانش‌ افزایی:  واژه‌های ریاضی «شعاع» و «قــطر» / شادی بهـــاری / 37   
دانش‌ افزایی:  حدس دانشمندانه!  / مریم سعیدی/ 41 
اندیشه‌ورزی:  هوش آزمایی با «تالس» و «اراتستن» / ترجمه ی حسن نصیرنیا / 8  
 گفت و گو:  ریاضی قشنگ است / آزاده شاکری / 11
ریاضی و بازی:  بازی‌های چند نفره / زهره پندی / 20     
ریاضی و بازی: برنده، صفر است؟! / رقیه شهبازی النجق / 44 
تاریخ ریاضیات: خوارزمی؛ پدر علم ریاضیات در همه ی اعصار / سیروس غفاریان / 24
کاربرد ریاضیات:  کاربرد اندازه گیری در پرورش ماهی/ معصومه بزرگفر / 29
معما و سرگرمی:  معماهای فکری / حمیرا ظفرقند / 32
منطق و ریاضی:  تشخیص مجرم/ ترجمه‌ی حسن  یاورتبار/ 36
جدول:  جدول / محمد عزیزیپور / 43
سؤال‌های مسابقه‌ای: مسابقه‌ی ریاضی استرالیا (2005) / ترجمه‌ی سپیده چمن آرا/ 46
 معرفی کتاب: دایره و زاویه و چهارضلعی‌ها / جعفر ربانی / 48