عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۱۲۹. بهار ۱۳۹۷

آنچه که بر سر آموزش ریاضی ایران آمده است/ زهرا گویا

تیمز؛ آینه ای برای دیدن خود/ حمیدرضا پژمان، زهرا گویا
نظریه ون هیلی درباره سطوح تفکر و استدلال هندسی/ اشرف صفابخش چکوسری، نرگس یافتیان
استدلال در مورد تساوی و تشابه/ ترجمه: شیوا زمانی
آموزش ریاضی در فرانسه/ علی روزدار
گزارش: تب و تاب ریاضی در بوشهر/ پری حاجی‌خانی
دو مفهوم کلیدی ریاضی دوره آموزش ابتدایی/ محمدحسام قاسمی
الگوهای بی الگو/ فرید حسینی، حمید فرهادی
خیام، سکه ها، مثلث و درستی استدلال/ سیدجمال بخشایش
کنفرانس آموزش معلولان/ علی روزدار
۱۹
پله صعود! دستاورد ایران در المپیاد ریاضی ۲۰۱۷ / پری حاجی‌خانی
معرفی کتاب: مبانی آموزش ریاضی
نامه های رسیده

عنوان
نویسنده

زهرا گویا ، حمیدرضا پژمان
نرگس یافتیان ، اشرف صفابخش چکوسری
حمید فرهادی ، فرید حسینی
صفحه ۱ از ۲