مشخصات پدیدآورنده

شهلا

فهیمی

لیسانس

زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر داخلی

اطلاعات بیشتر

چاپ ده‌ها مقاله، گفت و گو، گزارش و ... به صورت ترجمه یا تالیف در مجلات رشد از سال 1372 تا کنون

مدیر داخلی مجله‌ی رشد نوجوان، مدیر داخلی مجله‌ی رشد معلم ، مدیر داخلی مجله‌ی رشد مدیریت مدرسه