عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

محمدابراهیم

محمدی

فوق لیسانس

مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / مدیر مسئول مجلات رشد