مشخصات پدیدآورنده

حیدر

تورانی

دکترا

مدیریت آموزشی

سردبیر رشد مدیریت مدرسه

اطلاعات بیشتر

تألیفات: 1.کیفیت بخشی آموزش و پرورش دوره‌ی ابتدایی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، تهران، انتشارات قو، چاپ اول 1381، چاپ دوم 1382. 2.مدیریت فرایندمدار در مدرسه، تهران، انتشارات تزکیه، چاپ اول 1382، چاپ ششم 1387. 3.کاربست مدیریت فرایندمدار در مدرسه، تهران، انتشارات تزکیه، چاپ اول 1384، چاپ چهارم 1386. 4.شوق تغییر، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول 1385، چاپ سوم 1387. ترجمه‌ها: 1.یادگیری مبتنی بر تفاوت‌های فردی، انتشارات قو، تهران، 1382. 2.کاربرد یادگیری مساله محوری در کلاس درس، انتشارات آییژ، 1384. 3.نیازسنجی آموزش در سازمان‌ها، انتشارات آییژ، 1384. 4.مدیران خلاق، تهران، انتشارات تزکیه، 1384 5.تدریس اثربخش در مدارس، انتشارات قو، تهران، 1387. مقالات: 1.اهمیت تفکر و تعقل منطقی در تعلیم و تربیت، ماهنامه‌ی تربیت،1372. 2.مدیران و کاربردی کردن موضوع‌های درسی، فصلنامه‌ی مدیریت در آموزش وپرورش، 1377. 3. مدیریت در فعالیت‌های گروهی دانش آموزی، ماهنامه‌ی تربیت، 1377. 4. نهضت سفرهای آموزشگاهی، ماهنامه‌ی تربیت، 1377. 5. فرایند تدوین طرح‌های آموزشی و تربیتی، ماهنامه‌ی تربیت، 1377. 6. نقش مدیریت و رهبری آموزشی در فرایند بهبود و توسعه برنامه‌های درسی، همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی، معاونت برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش، 1378. 7. مفهوم مشارکت و فرایند آن در آموزش و پرورش، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت ، 1378 . 8. آموزش و پرورش و شکوفایی ملی، ماهنامه‌ی تربیت، 1378. 9. آموزش وپرورش و همبستگی ملی، ماهنامه‌ی تربیت، 1378. 10. راهبردهای اساسی نگهداشت منابع انسانی در آموزش و پرورش، ماهنامه‌ی تربیت، 1378. 11. رویکرد مشارکتی و فرایند آن در آموزش و پرورش، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، 1379. 12. فرایند انتقال فناوری و نقش آن در توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، رشد تکنولوژی آموزشی، 1379. 13. الگویی برای ارتقای مستمر کیفیت در فرایند برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیت،1380. 14. ارتقای کیفی برنامه‌ی درسی به روش بهسازی فرایند، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، 1381 . 15. مدارس کیفی جامع به روش مدیریت فرایندمدار، ارائه شده در همایش ملی اصلاحات در آموزش و پرورش، 1381. 16. جایگاه آموزش محیط زیست در آموزش رسمی کشور، ارائه شده در همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست، 1382. 17. توسعه‌ی آموزش مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر، پذیرفته شده در همایش علمی فراخوان مقالات، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، 1382. 18. بهسازی فرایند و استانداردسازی آموزش، ارائه شده به همایش ملی استاندارسازی مدارس، 1382 (علمی ـ پژوهشی). 19. تجزیه و تحلیل موردی با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک در مدرسه، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، 1382.. 20. مدیریت فرایندمدار در مدرسه مبتنی بر فعالیت گروهی، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، 1382. 21. مدیریت مدرسه و معناگرایی، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، 1382. 22. مدیران و توجه به مثلث انتظار، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 1، 1383. 23. گام‌های فرایند حل مسأله، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره3، 1383. 24. خود ارزیابی در مدیریت تغییر، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 9، 1383. 25. Work based learning: a practical approach for learning to work and working to learn، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه پرتقال، 1384 (علمی ـ پژوهشی) 26. توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه الگوی مفهومی در آموزش و پرورش، همایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، 1384 27.تدین، تحمل و تعامل سه ویژگی مهم مدیران امروز، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 3، 1384. 28.سند ملی آموزش و پرورش چیست؟، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 4، 1384. 29.مدیریت کیفیت و استانداردسازی، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 6، 1384. 30.مشورت، سرچشمه مشارکت، ماهنامه‌‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 7، 1384. 31. شش عینک تفکر، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 8، 1384. 32.کلیدهای خویشتن شناسی، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه شماره 8، 1384. 33.استخدام اندیشه‌های دراکر در مدیریت مدرسه، ماهنامه‌‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره 9، 1384. 34.ارائه مدلی برای انتقال آرا و اندیشه‌های امام خمینی به دانش آموران در فرایند برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (ویژه نامه 1384). 35.بررسی دلالت‌ها و سبک‌های مدیریت در بروز نوآوری، همایش ملی نوآوری‌های آموزشی تهران، 1385. 36.بررسی فرایند یاددهی ـ یادگیری از منظر TQM، همایش ملی نوآوری در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی ایران، شیراز، 1385. 37.یادگیری مسأله محور و چگونگی کاربرد آن در کلاس درس دوره‌ی ابتدایی، همایش ملی نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران، شیراز، 1385. 38.مدیریت مدرسه مبتنی بر حل مساله، کنفرانس بین المللی استراتژی‌ها و تکنیک‌های حل مسأله، تهران، 1385. 39.بررسی دلالت‌های نظریه‌ها و سبک‌های مدیریت در بروز نوآوری‌های آموزشی، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی نوآوری‌های آموزشی ـ ویژه نامه‌ی نوآوری‌ها، چالش‌هاو راه حل‌ها،شماره 15، 1385. 40.چگونه فرایندهای خلاقیت ونوآوری را مدیریت کنیم؟، ماهنامه‌ی رشد مدیریت مدرسه،شماره 5، 1385. 41.خلاقیت و نوآوری دو حرکت هم‌زمان، ماهنامه‌‌ی رشد مدیریت مدرسه، شماره7، 1385. 42.بررسی میزان عملی بودن و تأثیر برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آمار مردودی، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، شماره 18، 1385. 43.چهارچوب مفهومی و تدوین شاخص‌های کمی و کیفی در سازمان‌های علمی، پژوهشی، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی پویش، دوره دوم، شماره دوم، بهار، تابستان و پاییز 1385، شماره مسلسل 5. 44.مدل و ارائه راهکارهای مناسب بهبود کیفیت در سازمان‌های علمی پژوهشی، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی پویش، دوره دوم، شماره سوم، زمستان 1385، بهار و تابستان 1386، شماره مسلسل 6. 45.تدریس اثر بخش، مجله‌ی رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 7 و 8، 1386.

پژوهشگر برگزیده‌ی آموزش و پرورش، 1382، تقدیر نامه شماره 1/5586/9001 مورخ 20/9/82 وزیر آموزش و پرورش. • پژوهشگر ممتاز، 1380، تقدیرنامه شماره 2106/6/101 مورخ 26/10/80 وزیر آموزش و پرورش. • رتبه ممتاز در مقاله‌ی فرآیند انتقال فن‌آوری و نقش آن در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در کشورهای در حال توسعه. • تقدیرنامه شماره 2101/6/101 مورخ 26/10/80 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. • مدارس کیفی جامع به روش مدیریت فرآیند مدار، رتبه‌اول تقدیر نامه شماره 2301/61/101 مورخ 21/9/81 رئیس سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی.

1.رئیس آموزش و پرورش منطقه‌ی 5 تهران، 1374- 1368. 2.رئیس آموزش و پرورش منطقه‌ی 10 تهران، 1376- 1374. 3.مشاور طرح و برنامه‌ی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، 1378- 1376. 4.مدیر کنترل کیفیت دوره‌ی مدیریت تغییر با دانشگاه وسترن سیدنی، استرالیا، 1381. 5.مدیر کمیته‌‌ی آموزش و ترویج سند ملی آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، 1385. 6.دبیر کمیته‌ی علمی مطالعات مؤلفه‌های اصلی آموزش و پرورش در سند ملی آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، 1385. 7.مدیر تهیه‌ی برنامه‌های پنج‌ساله سوم و چهارم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 1387- 1384. 8.معاون پژوهشی موسسه‌ی پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از سال 1387 ادامه دارد. 9.مدیر گروه پژوهش در نوآوری‌های آموزشی و تربیتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از سال 1387 ادامه دارد.