عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

بهناز

پورمحمد

لیسانس

آموزش ابتدایی

مدیر داخلی

اطلاعات بیشتر

ـ کتاب کار بخوانیم و بنویسیم، پایه‌ی سوم ابتدایی، انتشارات رزمندگان، چاپ هفتم، 1388. ـ تهیه و تنظیم چند مصاحبه و گزارش برای مجله‌ی رشد مدرسه‌ی فردا و رشد جوان. ـ کتاب کار بخوانیم و بنویسیم، پایه‌ی سوم ابتدایی، انتشارات سرمشق، در دست چاپ.

ـ معلم، منطقه‌ی 17 تهران، 1376 - 1370. ـ دستیار اجرایی مجله‌ی رشد ابتدایی، 1383 - 1376. ـ مدیر داخلی مجله‌ی رشد مدرسه‌ی فردا، از سال 1383.