عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

سیده فاطمه

شبیری

فوق لیسانس

تحقیقات آموزشی

عضو شورای سربیری

اطلاعات بیشتر

ـ «تأثیر رایانه بر آموزش فیزیک سوم دبیرستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم، 1384. ـ «رایانه در خانه»، دفتر امور زنان و خانوداه‌ی نهاد ریاست جمهوری، 1386.

ـ مقاله‌ی برگزیده‌ی همایش انجمن برنامه‌ریزی درسی، 1387. ـ مقاله‌ی برگزیده‌ی همایش نوآوری‌های آموزشی.

ـ عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی مجله‌ی رشد مدرسه‌ی فردا. ـ معاون آموزشی، مشاور، دبیر ریاضی در دبیرستان‌های تهران.