جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۱۸

مشخصات پدیدآورنده

حسینعلی

مختارپور

دکترا

زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش علوم زمین