جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۲۱

مشخصات پدیدآورنده

ویدا

وحیدنیا

فوق لیسانس

زمین شناسی چینه و فسیل‌ شناسی

مدیر داخلی