عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

جعفر

ربانی

فوق لیسانس

مدیریت فرهنگی

ویراستار

اطلاعات بیشتر

ـ از انشا تا نویسندگی (انتشارات مدرسه). ـ فرهنگ نام آوران (نشر طلایی). ـ هویت ملی (انجمن اولیا و مربیان). ـ کتاب¬های کار فارسی راهنمایی (4 جلد). ـ گزیده‌ی سنن¬النبی علامه طباطبایی (انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان). ـ دانش¬نامه‌ی فارسی راهنمایی (3جلد).

ـ کارشناس نمونه‌ی کشور در جشنواره‌ی شهید رجایی (1385)