عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

مهدیه

صفایی‌نیا

فوق لیسانس

تصویرسازی

طراح گرافیک