عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

اکرم

یغمائیان

فوق لیسانس

سنجش و اندازه گیری

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش هنر