عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

عادل

یغما

دکترا

برنامه‌ریزی درسی

سردبیر رشد تکنولوژی آموزشی

اطلاعات بیشتر

1.فنون معلمی (کتاب درسی مراکز تربیت معلم)، 1361 2.کاربرد وسایل کمک آموزشی (کتاب درسی مراکز تربیت معلم)، 1364 3.فن تلخیص کتاب،1361 4.تجربه‌ای ساده علمی،1363 5.دم شیر کجاست؟ 6.ماجرای قانون سکوت، 7.طراحی آموزشی،1372 تا 1387 8.کاربرد روش‌ها و الگوهای تدریس،1372 تا 1380 9.کاربرد تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر (با همکاری...) مانند دانشمندان کار کنید، 1376

ـ آموزگار، دبیر، کارشناس تکنولوژی آموزشی، کارشناس مسئول برنامه‌ریزی درسی، مدیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان، مدرس رشته تکنولوژی آموزشی در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، مؤلف چند کتاب درسی و غیردرسی، سردبیر مجله رشد تکنولوژی آموزشی ـ کسب عناوین پیشکسوت نمونه‌ی سطح دستگاهی .4/6/83، کسب رتبه دوم به مناسبت ترجمه کتاب «مانند دانشمندان کار کنید»، دریافت لوح تقدیر به مناسبت انتخاب مجله‌ی رشد تکنولوژی آموزشی به عنوان مجله‌ی برگزیده، دریافت لوح سپاس نکوداشت به سبب تلاش و خلق آثار فرهنگی، دریافت لوح تقدیر در مقام داور چهارمین جشنواره‌ی فیلم ویدیوئی آموزشی- دانشجویی از رئیس دانشگاه آزاد.