عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

روشنک

فتحی

لیسانس

طراح گرافیک