مشخصات پدیدآورنده

زهره

کریمی

فوق لیسانس

جغرافیا

دستیار دبیر مجله رشد نوجوان