عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

کبری

محمودی

فوق لیسانس

ادبیات فارسی

ویراستار