عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

مجید

کاظمی

فوق لیسانس

گرافیک

طراح گرافیک