عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

میترا

چرخیان

لیسانس

نقاشی

طراح گرافیک