عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

حسین

نوروزی

لیسانس

گرافیک

طراح گرافیک