عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

عبدالحمید

سیامک‌نژاد

لیسانس

گرافیک

طراح گرافیک