عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

افسانه

حجتی طباطبایی

فوق لیسانس

زبان انگلیسی و ادبیات نمایشی

ویراستار