جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۲۲

مشخصات پدیدآورنده

محمدحسن

بازوبندی

دکترا

زمین‌شناسی پترولوژی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش علوم زمین

اطلاعات بیشتر

ـ مطالعه مجموعه دگرگونی سلطان‌آباد از توابع سبزوار، 1379، دانشگاه تهران ـ افیولیت‌ها (مقاله)، 1382، مجله رشد ـ سری واکنشی‌بوون (مقاله)، 1382، مجله رشد ـ مجموعه سؤالات زمین‌شناسی (کتاب)، 1383، اندیشه‌سازان ـ مهارت مشاهده در زمین‌شناسی (مقاله)، 1383، مجله رشد ـ ایمنی در برابر زلزله در مدرسه‌های کشور (مقاله)، 1383، مجله رشد ـ سؤالات فرادانشی زمین‌شناسی (مقاله)، 1383، مجله رشد ـ زمین‌شناسی کنکور (کتاب)، 1388، خیلی سبز ـ زمین‌شناسی (کتاب)، 1388، مبنای خرد ـ جغرافیای کنکور (کتاب)، 1389، خیلی سبز

معلم نمونه‌ی منطقه 16 تهران در سال 1384-1383

1. عضو هیئت تحریریه مجله رشد زمین‌شناسی از مهرماه 1382 تاکنون 2. مدرس مراکز تربیت معلم (مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص)) از مهرماه 1385 تاکنون 3. سرگروه زمین‌شناسی منطقه 16 تهران از مهرماه 1377 تا مهرماه 1381 4. عضو گروه زمین‌شناسی سازمان شهر تهران از مهرماه 1381 تا مهرماه 1386 5. دبیر مرکز پیش‌دانشگاهی سروش شاهد منطقه 16 تهران از مهرماه 1377 تا مهرماه 1388 6. عضو گروه خلاقیت در ارزشیابی اداره کل سنجش و ارزشیابی از مهرماه 1382 تا مهرماه 1383 7. داور جشنواره الگوهای برتر تدریس درس زمین‌شناسی در سال 1386