دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۴

مشخصات پدیدآورنده

سید جعفر

مهرداد

لیسانس

دبیری فیزیک

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش فیزیک

اطلاعات بیشتر

ـ کتاب مکانیک (ترجمه) کتابخانه ملی، 1352، چاپ تصویر ـ کتاب مکانیک (تألیف)، 1369، علامه ـ مقاله ـ قانون بقای اندازه حرکت زاویه‌ای، 1364، رشد فیزیک شماره 1 ـ مقاله ـ قانون سوم نیوتن ـ چهار واژه ، 1364، رشد فیزیک شماره 2 و4 ـ مقاله ـ سطح انرژی پتانسیل صفر،‌ 1365،‌ رشد فیزیک شماره 6-7 ـ مقاله ـ قانون بقای اندازه حرکت خطی، 1366،‌ رشد فیزیک شماره 8 ـ مقاله ـ نیروی گریز از مرکز ،‌ 1366، رشد فیزیک شماره 9-10 ـ مقاله ـ پیشگفتار،‌ 1366،‌ رشد فیزیک شماره 9-10 ـ مقاله ـ دوگانگی موجی ـ ذره‌ای، 1367، رشد فیزیک شماره 11-12 ـ مقاله ـ پیشگفتار، 1367،‌ رشد فیزیک شماره 11-12 ـ مقاله ـ مصاحبه با استاد مبرمن، 1367، رشد فیزیک شماره 11-12 ـ مقاله ـ پارادوکس زنونی، 1367، رشد فیزیک شماره 13-14 ـ مقاله ـ رنگین‌کمان، 1367، رشد فیزیک شماره 15-16 ـ مقاله ـ پیشگفتار، 1367، رشد فیزیک شماره 15-16 ـ مقاله ـ واقعیت یا توهم ـ نیروی گریز از مرکز،‌ 1368،‌ رشد فیزیک شماره 17-18 ـ مقاله ـ پارادوکس هیدروستاتیک،‌ 1369، رشد فیزیک شماره 19-20 ـ مقاله ـ پیشگفتار، 1369، رشد فیزیک شماره 19-20 ـ مقاله ـ درسنامه ـ دستگاه مرجع، 1369،‌ رشد فیزیک شماره 21-22 ـ مقاله ـ پیشگفتار، 1369، رشد فیزیک شماره 21-22 ـ مقاله ـ مصاحبه با احمد آرام، 1369، رشد فیزیک شماره 21-22

1. تدریس فیزیک دبیرستان ـ سه سال ریاست دبیرستان (مهر 1334 ـ مهر 1361) 2. عضویت هیأت تحریریه مجله رشد آموزش فیزیک 3. مشاور سردبیر ـ سر ویراستار و نویسنده پیشگفتارهای مجله رشد 4. عضویت هیأت مؤلف دانشنامه خودآموز فیزیک ـ بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی به ریاست شادروان احمد بیرشک 5. عضویت شاخه تخصصی فیزیک گروه استانداردسازی واژه‌های کتاب‌های درسی ـ گروه علوم پایه فرهنگستان علوم 6. عضویت گروه تخصصی فیزیک کتاب‌های درسی مدارس ـ واژه‌گزینی کتاب‌های درسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)