عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/سیزدهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی؛ ١٧ مهر ۱۳۹۷