عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/پانزدهمین همایش معاونان و نمایندگان مجلات رشد استان‌ها؛ ۲۴ و ۲۵ مرداد ۹۴؛ تهران