عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/نوزدهمین نشست سالانه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛ ۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۶؛ تنکابن