عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/نخستین نشست عمومی همکاران در سال جدید؛ ۱۵ فروردین ۹۶؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی