نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ عکاس: رضا بهرامی
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با دکتر تورانی، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷