عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/بیستمین نشست سالانه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷