عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/نکوداشت انتشار صدمین شماره رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی؛ ۱ تیر ۹۵