عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تهران؛ آبان ۱۳۹۶، مصلی امام خمینی (ره)