نشست نمایندگان استان هرمزگان؛ ۱۹ تیر ۹۶؛ شرکت افست