عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/اختتامیه هفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی؛ ۲ شهریور ۹۵؛ دارالفنون