عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/شانزدهمین نشست معاونان و نمایندگان نشریات رشد مناطق و شهرستان‌های استان تهران؛ ۱۶ شهریور ۹۵