سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۴

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 31

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 16

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 1

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 17

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 2

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 18

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 3

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 19

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 4

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 20

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 5

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 21

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 6

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 22

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 7

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 23

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 8

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 24

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 9

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 25

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 10

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 26

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 11

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 27

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 12

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 28

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 13

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 29

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 14

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 30

 • بازدید از پارک فناوری پردیس، 15 آبان 91 15

Loading