عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/اختتامیه شانزدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها؛ ۱۰ شهریور ۹۵؛ باشگاه فرهنگیان تهران