عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/نمایشگاه کتاب؛ اردیبهشت ۹۵؛ شهر آفتاب