عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

یک فکر خوب، یک جای خوب

  فایلهای مرتبط
یک فکر خوب، یک جای خوب

سنجابک با خوشحالی توی جنگل راه میرفت. نزدیک درخت بلوط، دوستانش را دید. خرگوشی، خرسی و زرّافه، با ناراحتی، کنار درخت نشسته بودند. سنجابک پرسید: «چی شده؟ چرا ناراحتید؟»

خرگوشی گفت: من از خوردن هویج نارنجی خسته شدهام! دلم یک هویج سبز میخواهد.»

خرسی گفت: «من خیلی تنها هستم. دلم میخواهد توی این جنگل بچّهخرسهای بیشتری باشند.

زرّافه گفت: «من دلم میخواهد بتوانم مثل پرندهها پرواز کنم.»

سنجابک کمی فکر کرد. بعد ریزریز خندید و گفت: «با من بیایید. یک جایی هست که تویش همهی این چیزها ممکن است.»

خرگوشی، خرسی و زرّافه با هم گفتند: «راستی راستی؟»

سنجابک پرید و گفت: «راستی راستی!»

همگی دنبال سنجابک راه افتادند. از رودخانه رد شدند و به یک کلبهی چوبی کوچک رسیدند. سنجابک جلوی در کلبه ایستاد و گفت: «همینجاست. دیروز خانم بزی اینجا را به من نشان داد. چیزهایی که میخواهید، اینجا پیدا میشود.»

خانم بزی در را باز کرد. از دیدن آنها خوشحال شد و گفت: «بچّههای عزیزم، من اینجا را برای شما و دوستانتان درست کردم. بیایید تو.»

خرگوشی، خرسی و زرّافه با تعجّب وارد کلبه شدند. داخل کلبه پر از قفسهی کتاب بود. خرگوشی گفت: «اینجا که هیچ هویجی نیست!»

خرسی گفت: «هیچ بچّهخرسی هم نیست!»

زرّافه گفت: «هیچ زرّافهای هم نیست. اینجا هم نمیتوانم پرواز کنم!»

سنجابک گفت: «خانم بزی میگوید، توی دنیای کتابها همهچیز ممکن است. چطور است امتحان کنید؟»

خرگوشی، خرسی و زرّافه مشغول گشتن لابهلای کتابها شدند. چند دقیقه بعد، صدای شادی و خندهی آنها کلبه را پر کرد. خرگوشی چند کتاب برداشت و گفت: «هویجهایی را که توی این کتابها میبینم، تا حالا هیچ جایی ندیده بودم! کاش میشد بقیهی خرگوشها هم اینها را میدیدند.»

زرّافه با خوشحالی گفت: «توی کتاب هم میشود پرواز کرد و هم میشود شنا کرد. تازه، هرجایی هم میشود رفت. دلم میخواهد برای همهی دوستانم اینها را تعریف کنم.»

خرسی گفت: «خُب، اینکه کاری ندارد. به همهی حیوانات خبر میدهیم که خانم بزی توی جنگل کتابخانه درست کرده است.»

سنجابک دمش را تکان داد و گفت: «عالی است! پس بیایید زودتر راه بیفتیم. میتوانیم فردا دوباره به کتابخانه بیاییم.»

همگی با خوشحالی رفتند تا این خبر را به دوستانشان بدهند.

۱۴۷
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، قصه، یک فکر خوب، یک جای خوب، معصومه ربیعی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید