عکس رهبر جدید

پنج انگشت در یک مشت!

  فایلهای مرتبط
پنج انگشت در یک مشت!

ما یک گروه ساختمانسازی هستیم و میخواهیم مدرسهای بسازیم. همه ما از لحاظ بدنی و فنی آمادگی لازم برای انجام چنین کاری را داریم. اعضای گروه سعی کردهاند مسئولیتها را بین خودشان تقسیم کنند. یک نفر ملات میسازد، دیگری آجرها را به محل کار میآورد، نفرات دیگر ملاتها و آجرها را به دست بنا میرسانند و هر کس سعی میکند با دقت و سرعت کارش را انجام دهد. بعد از چند ساعت مقدار زیادی ملات و آجر دور بنّا جمع میشود، راههای عبور و مرور قطع و بهاصطلاح کار قفل میشود.

روز دوم اعضای گروه را جمع کردیم و با هم درباره اهمیت هماهنگی حرف زدیم. قرار شد ساختن و آوردن ملات و همینطور تعداد آجرهایی که برای بنّا میآورند متناسب باشد. بعد از مدتی، دوباره صدای اعتراض بنّا بلند شد. از سخنان او متوجه شدیم مسئول آوردن آجرها کارش را انجام نمیدهد. بررسی کردیم و متوجه شدیم فرغون خراب شده است و کارگر نمیتواند آجر بیاورد.

به همین ترتیب روزهای بعد کار را با مشقت ادامه دادیم. قبل از اینکه بخواهیم سقف ساختمان را بتونریزی کنیم، ناظر بنیاد مسکن برای بازدید از پروژه به محل احداث مدرسه آمد. تازه متوجه شدیم اعضای گروه به خاطر مسائل، مشکلات، درگیریها و ناهماهنگیها، تمرکز و دقتشان را از دست دادهاند و نقشه را اشتباه کار کردهاند.

انجام کاری با این حجم و سختی برای یک نفر بسیار طاقتفرساست و تجربه نشان داده است کار گروهی نیز پر از اشتباه، درگیری و ناهماهنگی است.

این تجربه به ما نشان داد، در بسیاری از فعالیتها، نه امکان کار انفرادی وجود دارد و نه حضور تعداد زیادی در کنار هم میتواند سرعت و کیفیت انجام کار را بالا ببرد. ما بعد از گفتوگو و مطالعه متوجه شدیم، اگر کار گروهی با معیارهای کار تیمی شکل بگیرد، میتواند ضعفهای گروه ما را پوشش بدهد. اگر کار گروهی شکل بگیرد، اعضای گروه شکست و موفقیت را برای همه میدانند و نتیجهاش میشود اینکه اعضا بهطور پشت سر هم از یکدیگر بازخورد  و از هم یاد میگیرند. گفتوگوها باعث برطرفشدن ابهامات میشود. افراد نسبت به موفقیت گروه احساس مسئولیت میکنند و در کنار همبودن بهصورت یک تیم باعث تحمل راحتتر مشکلات میشود.

اگر بخواهیم گروه خوبی داشته باشیم، اعضا باید مهارتهای کار گروهی را یاد بگیرند. باید بهخوبی آداب معاشرت با هم را بدانند تا ارتباطگیریها مؤثر باشند و سوءتفاهمها و تنشها باعث خلل در کار نشوند.

وقتی گروه شدیم و شکست و پیروزی همگیمان به هم گره خورد، بهجز خودمان باید به سرنوشت اطرافیانمان هم حساس باشیم.

یکی دیگر از مهارتهای کار گروهی، داشتن صداقت است. گاهی اشتباه میکنیم، کوتاهی میکنیم یا خسته میشویم. اگر با صداقت به همتیمیهایمان بگوییم، آنها نیز باید از ما پشتیبانی کنند، ولی اگر سعی کنیم واقعیت را نگوییم، روی نتیجه کار همه اثر منفی خواهد گذاشت.

داشتن گوش شنوا در گروه لازم است. اعضا باید به حرف هم دقت کنند تا هم همه احساس مؤثربودن داشته باشند و هم نکات متفاوت به اطلاع همه برسد.

اگر در گروهی همدلی و همکاری نباشد، کمکم زمینه اختلافات و درگیریها فراهم میشود. باید سعی کنیم در گروه سوءتفاهمها را از بین ببریم.

هرچه گروه بزرگتر باشد و کاری که انجام میدهد پیچیدهتر، کار تیمی هم پیچیدهتر میشود و ممکن است مشکلاتی بر سر راه گروه قرار بگیرند. اعضای گروه باید مشکلات را شناسایی و برای برطرفکردن آنها برنامهریزی کنند.

یکی از مشکلات شایعی که ممکن است در کار گروهی پیش بیاید، تمامنشدن کارها در زمان خواستهشده است. هر کدام از ما در یک گروه، هر چند موظفیم بر اساس جایگاه و مسئولیتمان میزانی از تواناییهای اطرافیانمان را بشناسیم، ولی باز هم لازم است تدابیری بیندیشیم که بتوانیم تا حدودی تمامشدن کار در موعد مقرر را تضمین کنیم. لازم است جدولی زمانی مورد توافق همه طراحی شود تا اعضا بر اساس گزارشهایی که در قالب جدول زمانبندی باید ارائه کنند، هم سرعت کار خودشان را تنظیم کنند و هم بر کار همدیگر نظارت داشته باشند و در صورت لزوم به هم کمک کنند.

کشمکشها یکی دیگر از مشکلاتی هستند که در کارهای گروهی به وجود میآیند. در هر گروه، اگر احترام به ایده و نظر اعضا، توجه به نظرات همه و ابراز مخالفت مؤدبانه باید فرهنگ باشد، خوب است ترتیبی داده شود که اگر شدت بحث از حد مشخصی بیشتر شد، گفتوگو و مشاجره قطع شود و در محیط آرامتری ادامه یابد.

یکی دیگر از مشکلات کار گروهی، امکان وجود شخصیت سلطهطلب است. برای مدیریت این شخصیتها در هنگام گفتوگوها باید برای زمان گفتوگوها محدودیت زمانی تعیین شود، از ورود آنها به بحث دیگران جلوگیری کرد و به همه، برای توجه به صحبت هم، تأکید کرد.

باید برای رفع موانعی مثل داشتن مدیر بد، برنامهریزی ضعیف، ارتباط ضعیف بین اعضا و ناسازگاریهای شخصیتی اعضا نیز راهحلهایی پیدا کنیم تا هنگام کار گروهی با مشکل مواجه نشویم.

میتوانیم با کمک نکاتی، مهارتمان را در کار گروهی را افزایش دهیم. در هنگام کار بازخورد صادقانه به هم بدهیم و در مقابل بازخوردها انتقادپذیر باشیم. شاید نقد و ایراد را قبول نداشته باشیم، ولی لازم است خوب گوش کنیم و از منتقد خود، به خاطر توجه به ما، با گشادهرویی تشکر کنیم.

برای بهبود مهارتهای کار گروهی باید تمرین کنیم. رعایت نکاتی مثل انتقادپذیری، توجه به حرف بقیه، قطعنکردن گفتوگوها، انجام کارها در زمان مقرر و همدلی را باید تمرین کنیم.

در مدرسه، هنگام کار در کارگاه، بازی فوتبال یا مطالعه و یادگیری درسها، باید کار گروهی را تمرین و تجربه کنیم تا مانند گروه سازنده مدرسه در اول این نوشته دچار مشکلات نشویم.

اگر انجام کار گروهی با رعایت نکات و مهارتهای لازم انجام گیرد، سرعت و کیفیت کارها در مقایسه با کار انفرادی بیشتر میشود، فشار کار کم و خوشحالی حاصل از موفقیت بیشتر میکند.

۵۴
کلیدواژه (keyword): رشد هنرجو، کار گروهی، پنج انگشت در یک مشت، مرتضی حسینی حبیبی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید