عکس رهبر جدید

قهرمان خانه ما

  فایلهای مرتبط
قهرمان خانه ما

کاوه آمد کنار مامان. مامان داشت توی آشپزخانه کیک درست میکرد. کیمیا هم کنارش نشسته بود و بازی میکرد.

کاوه با ناراحتی نشست. اَخم کرد و پرسید: «مامان، قهرمانها چه شکلی هستند؟»

مامان نگاهش کرد و گفت: «همه شکلی هستند؛ فقط این شکلی اخمو نیستند! چطور مگر؟»

کاوه خندهاش گرفت. گفت: «خانممون گفته یک نقّاشی  از قهرمان زندگیتان بکشید. من نمیدانم چه بکشم!»

کیمیا خرس پشمیاش را تکان داد و گفت: «کاری ندارد! یک آدم خیلی بزرگ و پرزور بکش.»

کاوه گفت: «نخیر! به بزرگی نیست که!»

مامان کیک را گذاشت توی فِر و گفت: «نظر خودت چیست؟»

کاوه گفت: «فکر میکنم باید خیلی قوی باشد و کارهای عَجیب انجام بدهد؛ مثل مرد عنکبوتی.»

کیمیا گفت: «نخیر! به عنکبوتیبودن نیست که!»

مامان لبخند زد و از کیمیا پرسید: «نظر تو چیست؟»

کیمیا گفت:  «باید بتواند آرزوهای ما را برآورده کند.»

بعد دستهایش را از هم باز کرد و گفت: «مثلاً من یک عروسک اینقدری آرزو دارم!»

کاوه گفت: «نخیر! باید بتواند مشکل ما را حل کند.»

مامان داخل تاوَن(فر) را نگاه کرد و گفت: «به نظر من باید مهربان باشد.»

کیمیا خرسش را روی میز خواباند. کاوه دفتر نقّاشی‌‌اش را ورق زد. سرش را خاراند و گفت: «بالاخره چه بکشم؟!»

 

مامان ساعت را نگاه کرد. بعد از پنجره نگاهی به کوچه انداخت.  کیک را از توی تاوَن(فر) درآورد. توی سینی گذاشت و گفت: «یک خبر خوب!»

کاوه و کیمیا گفتند: «آخ جون کیک!»

مامان روی کیک چند تکّه پُرتقال گذاشت و گفت: «ولی خبر خوب من یکچیز دیگر بود.»

کاوه و کیمیا پرسیدند: «چی؟»

مامان گفت: «چشمهایتان را ببندید.»

کاوه و کیمیا چشمهایشان را بستند.

مامان شمرد: «یک، دو، سه!»

یکدفعه در باز شد و بابا وارد خانه شد.

کاوه پرید بالا و گفت: «هورا! بابا از مأموریت برگشت!»

کیمیا پرید بغل بابا.

بابا خندید و صورت بچّهها را بوسید.

کاوه یکهو دوید سراغ دفتر نقّاشی‌‌اش و بلند گفت: «فهمیدم چه بکشم! کسی که برای ما زحمت میکشد؛ همانی که همیشه با دیدنش خوشحال میشویم.»

بابا لبخند به لب گفت: «اینجا چه خبر است؟»

مامان کیک را با چاقو چهار قسمت کرد و گفت: «میخواهیم با قهرمانمان کیک پرتقالی بخوریم!»

۱۲۴
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، آدم خوب‌ها، قهرمان خانه ما، معصومه ربیعی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید