عکس رهبر جدید

نوشین و صرفه‌جویی در مصرف آب

  فایلهای مرتبط
نوشین و صرفه‌جویی در مصرف آب

نوشین کوچولو شنیده بود که پرورش میوه‌‌‌هایی مثل هلو، به آب زیادی نیاز دارد. با توجّه به اخباری که از تلویزیون دربارهی کمآبی نقاط گوناگون کشور دیده بود، اصلاً دلش نمیآمد هلوهای درشتی را که مادربزرگ از مزرعهی عمویش برایشان آورده و قاچ کرده بود، بخورد.

مادربزرگ متـوجّه این موضوع شد. او برای نوشین توضیـح داد که این روزها با پیشرفت علم و فنّاوری، روش‌‌هایی برای آبیاری محصولات کشاورزی به وجـود آمدهاند که در مصـرف آب صـرفهجـویی زیادی مـیشود. هلـوهای مزرعهی عموی نوشـین با استفــاده از روش‌‌هـای آبیاری جدید پرورش یافتـه بود. نوشین، در حـالی که هلو میخورد، با کنجکاوی از مادربزرگ خواست بعضی از این روش‌‌‌ها را توضیح بدهد.

مادربزرگ گفت: «یکی از این روشها، آبیاری قطرهای است که آب را دقیقاً پای ریشهی گیاه میرساند. کاهش تبخیر آب در آبیاری قطرهای، مهّمترین دلیل برای بهتربودن این روش، در مقایسه با روشهای آبیاری پاشِشی است.»

مادربزرگ گفت که نصب و استفادهی صحیح از وسایل آبیاری قطرهای، در مقایسه با روشهای سنتّی آبیاری، میتواند تا 80 درصد در مصرف آب صرفهجویی کند. او گفت که بیشتر آبهای موردنیاز برای کشاورزی، از منابع آبهای زیرزمینی تأمین میشود. کشاورزان میتوانند با هدایت آبهای حاصل از بارش‌‌ها به داخل حوضچهها یا استخرهای آبی، آب موردنیازشان را ذخیره کنند.

در این هنگام، بابابزرگ واردشد و به مادربزرگ گفت: «باز شما فقط از کارهای خودت در مزرعهی پسرمان گفتی؟ پس آن گلخانه‌‌ای که من درست کردم، چی؟ یعنی گلخانهی من کمتر از آبیاری قطرهای شما در مصرف آب صرفه‌‌جویی دارد؟ نمیخواهی به نوهمان بگویی که در روش کِشت گلخانهای، میزان مصرف آب تا ده برابر کمتر می‌‌‌شود و تازه، با وجود کاهش مصرف آب، میزان تولید محصول چندین برابر افزایش پیدا میکند؟»

نوشین در حالی که آخرین تکّه از هلوهایی را که مادربزرگ برایش قاچ کرده بود میخورد، به پدربزرگ و مادربزرگ گفت: «ولی فکر کنم داداش عزیز من همهی زحماتی را که شما دو نفر و عمو برای صرفهجویی در مصرف آب مزرعه به خرج میدهید، با یک بار حمّامرفتن به باد میدهد. چون الان داداشی مثل همیشه از نیم ساعت قبل رفته است حمّام و زیر دوش دارد آواز می‌‌خواند. بعید میدانم حالاحالاها از صدای خودش خسته بشود!»

مادربـزرگ گفت: «الان مـشکل این پسرم را هم حل میکنم.» 

پدربزرگ و نوشین یک صدا پرسیدند: «با روش آبیاری قطرهای؟»

مادربزرگ با لبخند گفت: «نخیر! با روش بستن یکهویی شیر فلکهی اصلی آب خانه!»

۱۱۵
کلیدواژه (keyword): رشد نوآموز، طبیعت قشنگ، نوشین و صرفه‌جویی در مصرف آب، علی زراندوز
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید