عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

راهنمای عملی برنامه ریزی راهبردی مدرسه

  فایلهای مرتبط
راهنمای عملی برنامه ریزی راهبردی مدرسه

راهنمای عملی برنامه ریزی راهبردی مدرسه

نویسنده: دکتر حیدر تورانی

ناشر: پیشگامان پژوهشمدار (883۴۵217-021)

سال نشر: 1۴01 (چاپ ششم)

 

برنامهریزی راهبردی مدرسه عبارت است از مجموعهای جامع، هماهنگ و پویا از روشها، فنها، سیاستها و الزاماتی که از طریق آن میتوان اهداف و چشمانداز تربیت دانشآموزان را محقق کرد. این کتاب تلاش دارد در چهار بخش این روشها و فنون و سیاستها را معرفی کند و آموزش دهد:

بخش اول کلیاتی درباره نگاه و رویکرد راهبردی و نگرشی است که اندیشه و انگیزه مدیران را در فرایند برنامهریزی و قبل از آن شکل میدهد و هدایت میکند.

بخش دوم، تعریف برنامهریزی و جوانب آن به زبان ساده و کاربردی است.

بخش سوم معرفی مدل مفهومی و نقشه راه برنامهریزی راهبردی مدرسهای است که قسمت مهم این کتاب محسوب میشود.

بخش پایانی شامل جمعبندی و چند توصیه و پیشنهاد است.

نکته مهم درباره این کتاب، دستنامه و راهنمای عمل بودن آن برای مدیران مدارسی است که علاقهمندند برای مدرسه خود یک برنامه راهبردی نوشته و آن را به اجرا درآورند. این کتاب به نوعی در مدرسه نوشته شده است نه برای مدرسه.

 

۴۵۵
کلیدواژه (keyword): رشد مدیریت مدرسه، معرفی کتاب، راهنمای عملی برنامه ریزی راهبردی مدرسه، دکتر حیدر تورانی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید