عکس رهبر جدید

اتاق فرار

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
اتاق فرار
با ظهور ابزارهای جدید آموزشی و استفاده از عوامل متفاوت در آموزش و دخالت آن‌ها، روش‌های جدیدی در یادگیری و انتقال دانش به‌وجود آمده‌اند. در عصر تغییر و نوآوری، روش‌های تدریس باید تغییر یابند و معلمان باید خود عامل تغییر باشند. امروزه بیش از گذشته به کلاس‌های جذاب نیازمندیم. اتاق فرار در چند سال گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در این اتاق‌ها بازی‌هایی وجود دارند که یادگیرندگان برای پیروزی باید چالش‌هایی انجام دهند. اولین نسل از اتاق‌های فرار بر معماهای منطقی دشوار متمرکز بود. اما امروزه این اتاق‌ها در محیط‌های قابل پیش‌بینی، پرچالش و باکیفیت بالا طراحی می‌شوند.

اتاق فرار چیست؟

اتاق فرار مبتنی بر یک مسئله است که باید در زمانی محدود حل شود و به مشارکتکنندگانی فعال و چابک نیاز دارد و شامل تیمی از بازیکنان است که سرنخهایی را کشف، معماها را حل و وظایف خود را انجام میدهند. بازیکنان در اساس نقش شخصیتهای گوناگون را بازی میکنند. بحث مدیریت زمان و تأثیرات بیرونی برای ایجاد یک واکنش پرشور بهمنظور رفع چالش بهموقع، از ویژگیهای این اتاقهاست. در ابتدای بازی، چالشها ممکن است دسترسیناپذیر باشند، ولیکن یادگیری تجسمیافته را تسهیل و همکاری را ترغیب میکنند. اتاق فرار با ایجاد فضایی برای تعامل و موسیقی مرتبط با چالش، حضور و ارتباطات حرفهای و فنی را در مکانهای غیرمنتظره هیجانانگیز میکند. اتاقهای فرار متعددی تعریفشدهاند:

- اتاق فرار رقابتی: کار گروهی لازمه اتاق فرار رقابتی است. با این حال اتاقهایی وجود دارند که از طبیعت رقابتی بازیکن استفاده میکنند. برخی این امکان را دارند که گروهها در اتاقهای یکسان با یکدیگر کار کنند، در حالی که برنده اولین کسی است که فرار میکند.

- اتاق فرار مبتنی بر امتیاز: هر گروه میتواند با امتیازهایی که براساس وظایف، زمان و مجازات به آنها اختصاص مییابد، به هدف برسد.

- رویداد فرار در مقیاس بزرگ: این رویداد را گروههای مختلفی انجام میدهند که همگی در یک اتاق بهطور همزمان در محدوده زمانی معینی بازی میکنند. اگرچه گروهها از یکدیگر مستقل هستند، یک عنصر رقابتی جزئی وجود دارد که در آن سعی میکنند چالشها را در سریعترین زمان حل کنند.

 

اتاق فرار آموزشی چیست؟

مکانی که معلمان در کلاس خود برای دستیابی به یادگیری بهتر طراحی میکنند. برای نمونه، ادغام یادگیری فردی و مشارکتی و همچنین فضاهای فیزیکی و رقمی (دیجیتالی). طراحی اتاق با دارابودن وظایفی متعدد از هر طرف، یادگیرندگان را رودررو با یکدیگر قرار میدهد و از آنها میخواهد بهصورت جداگانه در دنیای رقمی یا فیزیکی با یکدیگر همکاری کنند. اتاقهای فرار در آموزشوپرورش در حال یافتن راهی برای آموزش بهتر در سراسر جهان هستند (نیکلسون،2015). اتاقهای فرار هم از حیث کارگروهی و هم آموزش و یادگیری محبوبیت بسیاری پیدا کردهاند.

اتاق فرار آموزشی بر دانش میافزاید و بهعنوان بستری برای استفاده فعال از کار گروهی و ارتباطات گروهمحور عمل میکند که در آن از مواد و روشهای آموزشی از جمله جورچینها استفاده میشود و کار گروهی و مفاهیم ارتباطی را به روشی منحصربهفرد و هیجانانگیز آموزش میدهد. اتاقهای فرار فرصتی برای ترکیب جنبههای مثبت بهبود یادگیری فراگیرندگان در زمینههای بازیگونهاند. اتاق فرار در چندین نمونه طراحی میشود. مراحل را معلم، بهعنوان راهنما، برای تسهیل فرایند یادگیری تعریف میکند. وظایف یادگیرندگان برکاربرد دانش بهدستآمده در مرحله مفهومسازی یادگیری با هدف نهایی فرار از اتاق است که به معنی دستیابی و تقویت محتوا در فرایند یادگیری است.

اتاق فرار آموزشی با راهبرد روششناختی، یکی از نمونههای بازی در اتاق فرار است. این رویکرد نوآورانه تدریس بر حل مسئله واقعی، ساختگی و مهم در یک موقعیت خاص و در زمانی محدود تمرکز دارد. یادگیرندگان باید راهحلی برای همکاری ارائه دهند. معلم نقش فعالکردن و مشارکتدادن همه فراگیرندگانی را دارد که در یک اتاقک قفل شدهاند و باید مشکلات، آزمایشها یا معماهایی را حل کنند تا بتوانند جایی را که در آن قرار دارند، ترک کنند.

 

کاربرد اتاق فرار آموزشی

اتاق فرار آموزشی یادگیری را با علاقه یادگیرندگان تطبیق میدهد و به درک مطالب مفید آموزشی و توسعه دانش و مهارتهای یادگیرندگان کمک میکند. این روش شامل کاربرد بازی با استفاده از عناصر بازی یا ساختارها در فضای مدرسه است که میتواند با مشارکت آزادانه و داوطلبانه در دنیای خیالی، با کدها و هنجارها ارتباط داشته باشد. این روش انگیزه دانشآموزان را بهبود میبخشد. زیرا فعالیتی که باید انجام شود، بهعنوان چالشی جذاب برای شرکتکنندگان ارائه میشود. از جمله مزایای آن استفاده از مهارتهای عملی، تقویت تفکر خلاق و انتقادی، تعهد به انجام وظیفه، علاقه به اقدامات یادگیری، جذابیت یادگیری، مهارتهای اجتماعی موردنیاز برای تعامل مؤثر در تمرینهای گروهی و بهبود رفتار و نگرش یادگیرندگان است.

 

نمونه: کاربرد اتاق فرار آموزشی در درس ریاضیات

تدریس درس ریاضی از طریق معماهای اتاق فرار موجب تغییر در پیشرفت یادگیرندگان میشود (هیت، بززنی گللرت،2017). یادگیرندگان در گروههای دو تا سه نفره قرار میگیرند، کار تیمی انجام میدهند و یادگیری ریاضیات با فرایندهایی مانند تحقیق، تأمل، استدلال، یافتن ارتباطات و غیره مرتبط است. معلم اتاقی را طراحی میکند که یادگیرندگان برای بازکردن در و خروج از آن باید چند مسئله و معمای مرتبط با موضوع درسی را حل کنند و رمز خروج از اتاق را از ترکیب جواب مسئلهها پیدا کنند.

 

اتاق فرار آموزشی مجازی

اتاق فرار آموزشی مجازی روشی جذاب برای جذب یادگیرندگان و حل معماهای چالشانگیز یا معماهای مربوط به مطالبی است که میآموزند. یادگیرندگان بهجای صرف هزینه برای خرید ابزار اتاق فرار و مخفیکردن آنها در کلاس درس، میتوانند اتاق فرار خود را با قالب رقمی طراحی کنند. اتاق فرار مجازی شامل یک سری معما، سؤال و قطعه فیلم ویدئویی از طریق وبگاه گوگل است. معماهای موجود در صفحه وبگاه گوگل در قالب تصویر و متن قرار میگیرند. یادگیرندگان باید برای بیرونرفتن از اتاق فرار مجازی تمام پاسخهای صحیح را در وبگاه گوگل دریافت کنند. اتاق فرار مجازی یک روش تعاملی برای یادگیرندگان به وجود میآورد تا بتوانند فعالیتهای مجازی را تجربه کنند، از راه دور به هم بپیوندند و بر هیجان یادگیرندگان بیفزایند تا از یادگیری لذت ببرند و این یک موفقیت بزرگ است.

 

مهارتهای لازم در اتاق فرار

اتاق فرار آموزشی ترکیبی از چالشهای جسمی و روحی است. اتاقهای فرار سعی در شبیهسازی تجربه گرفتارشدن دارند و این ممکن است به مهارتهایی مانند استفاده از پلهها، نردبانها و راههایی برای خزیدن نیاز داشته باشد. یک بازی فرار ممکن است شامل تعدادی معمای ریاضی، برخی معماهای تصویری، یک معمای کلمهای و تعدادی شیء برای پیدا کردن باشد. ممکن است دکمههایی در اطراف اتاق وجود داشته باشند و افراد نیاز به فشردن آنها داشته باشند. همچنین، باید تیمی متشکل از افراد با مهارتهای متفاوت تشکیل شود.

 

نتیجه

اتاقهای فرار که بهعنوان تفریح و سرگرمی شناخته میشدند، امروزه، با توجه به چالشیبودن و تیمی کار ردنشان، مورد توجه بسیاری از محیطهای آموزشی قرار گرفتهاند. اتاقهای فرار آموزشی در فضاهای یادگیری سودمندند. این روشها نوآوری را در آموزش ترویج میکنند. اتاق فرار آموزشی شیوههای سنتی و متمرکز آموزش را در درسهایی که برای یادگیرندگان جذاب نیستند نیز بر هم میزند و انگیزه یادگیری ایجاد میکند. اتاق فرار تفکر خلاق و انتقادی را تقویت میکند. همچنین، برای تقویت مهارتهای کار تیمی استفاده بسیاری دارد. در انواع درسها و در همه دورههای تحصیلی قابلیت اجرا دارد و از همه مهمتر یادگیرندگان میتوانند در طراحی اتاق فرار مشارکت کنند. اتاق فرار میتواند بهصورت ذهنی و جسمی یادگیرندگان را در یادگیری مشارکت دهد. بهصورت فیزیکی یا دیجیتال طراحی شود و رویکردی در یادگیری محسوب شود. از اتاق فرار میتوان برای تکالیف دانشآموزان استفاده کرد.

 

منابع

1. Nicholson, S. (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities.White Paper available at http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf

2. Marijel Melo (2019),Teaching Technical Writing through Designing ana Running Escape Rooms, Interdisciplinary Journal of Popular Culture and Pedagogy.

3. Serhii A. Voloshynov, Halyna V. Popova, Alona Y. Yurzhenko and Ekaterina O. Shmeltser,The use of digital escape room in educational electronic environment of maritime higher education in stitiuons,CTE Workshop Proceedings, 2020, Vol. 7: CTE-2019, pp. 347-359

۱۴۷
کلیدواژه (keyword): رشد مدیریت مدرسه، تربیت، اتاق فرار، مجازی و فیزیکی، آموزش، تدریس، فرنوش اعلامی، خدیجه قنبری‌ ها
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید