عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

تلفیق آزمودن و تدریس

  فایلهای مرتبط

چگونه میتوان آزمودن را با تدریس مرتبط کرد؟

- آزمودن روشی سودمند برای شروع سال تحصیلی در مدرسه تلقی میشود. در مدرسه، میتوان سال تحصیلی را با آزمودن آغاز کرد. به این روش، معلمان میتوانند آموختهها و یادگیریهای سال قبل دانش-آموزان را بررسی و برنامه آموزشی خود را بر پایه اطلاعاتی که از آنها به دست میآورند، تنظیم و تدوین کنند.

- آزمودن میتواند به تصمیمگیری درباره نحوه گروهبندی دانشآموزان در کلاس درس کمک کند. در واقع، در صورتی که معلمان برنامههای آموزشی خاصی را برای کلاس درسشان تدارک دیده باشند، آزمودن میتواند در گروهبندی دانشآموزان متناسب با فعالیتهای آموزشی موردنظر، در فرایند تدریس و یادگیری، به آنان کمک کند.

- آزمودن میتواند برای تشخیص آنچه دانشآموزان میدانند، به معلمان کمک کند. باید توجه کرد، تنها استفاده از یک منبع یا آزمون نمیتواند برای سنجش آنچه دانشآموزان آموخته و یاد گرفتهاند، کافی باشد. از این رو، آزمودن (که در آن از آزمونهای گوناگون مانند عملکردی، پاسخگزین، پاسخنگار و نظایر آن استفاده میشود)، میتواند اطلاعات گوناگون و متنوعی را درباره دانستههای قبلی دانشآموزان برای معلمان فراهم کند.

- آزمودن به معلمان کمک میکند نقطه شروع تدریس خود را تعیین کنند. معلمان با طرح پرسش بهطور شفاهی یا کتبی، میتوانند آموختههای قبلی دانشآموزان درباره موضوع درس جدید را بسنجند و بر اساس آن، از نقطه معینی شروع کنند.

 

از طریق آزمودن، چگونه و به چه روشهایی میتوان به معلمان و مدیران کمک کرد؟

- از آزمودن میتوان برای ارتقای سطح آموختههای دانشآموزان استفاده کرد. در واقع، اطلاعات بهدستآمده از آزمودن میتوانند در ارائه بازخورد، تشویق و ارتقای دانشآموزان، به معلمان و کارکنان آموزشی مدرسهها کمک کنند.

- از نتایج آزمودن میتوان برای برقراری ارتباط بین مشاوران تحصیلی، والدین و معلمان استفاده کرد. آموزش اثربخش در کلاس درس، به عوامل بسیاری، بهویژه ارتباط عنصر انسانی (مشاور تحصیلی، معلم و والدین) وابسته است. برقراری ارتباط بین عوامل انسانی، نیازمند کسب و داشتن اطلاعات لازم درباره دانشآموز و عملکرد تحصیلی اوست. به این منظور، نتایج آزمودن میتواند اطلاعات باارزشی را برای برقراری ارتباط بین عناصر انسانی فراهم کند.

- نتایج آزمودن میتواند برای اندازهگیری اثربخشی آموزش و یادگیری سودمند باشد. از انواع گوناگون آزمون میتوان برای آگاهی از ثمربخشبودن فرایند یاددهییادگیری، با توجه به سطوح گوناگون آموزش، و اهداف آن استفاده کرد.

 

چگونه میتوان در معلمان و مدیران نسبت به استفاده از آزمونها نگرش مثبت ایجاد کرد؟

- برگزاری نشست با حضور معلمان و مدیران درباره نتایج آزمونها و اثربخشی آنها میتواند دستاندرکاران آموزشی مدرسهها را با بهکارگیری درست و فایدههای استفاده از آزمونها آشنا کند.

- آموزش معلمان درباره نحوه طراحی، اجرا و تفسیر آزمونها میتواند آنان را با اهمیت آزمودن در فرایند یاددهییادگیری آشنا کند. زیرا نگرش معلمان و مدیران تحت تأثیر نتایج مثبت یا منفی آزمونها تغییر می‌کند.

 

دانشآموزان درباره آزمونهایی که در مورد آنان اجرا میشود، چه احساسی دارند؟

- دانشآموزان احساس میکنند آزمودن باعث میشود آموختههایشان را فراموش نکنند، اضطراب امتحانشان کاهش یابد و پیشرفت تحصیلیشان را بهتر کنترل کنند.

 

 

این مقاله برگرفته از این منبع است:

Rudman, Herbert C. (1989). Integrating Testing with Teaching. Practical Assessment, Research and Evaluation, 1 (6).

۱۷۷
کلیدواژه (keyword): رشد معلم، تلفیق آزمودن و تدریس، هربرت سی رودمن، احمد شریفان
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید