عکس رهبر جدید

همراه با مجلات، رشد کودک، نوآموز و دانش‌آموز

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
همراه با مجلات، رشد کودک، نوآموز و دانش‌آموز
درس‌ها و مفاهیمی که در قصه‌درس‌های دی‌ماه مجلات کودک، نوآموز و دانش‌آموز استفاده شده است، بدین شرح است:

مجلهی رشد نوآموز 4

نام قصهدرس: هدیهی تولد زهره

خلاصهی قصه: طاهره تصمیم میگیرد برای تولد نهسالگی دوستش، زهره، پارچهی سفیدی را هدیه ببرد. پارچهی سفید را داخل کیفش میگذارد و راه میافتد. در راه ستارهای میخواهد تا او را هم با خودش ببرد. خورشید چند خوشهی طلایی به او میدهد. ماهیها و گلها نیز به او پولک و گلبرگ میدهند تا برای جشن تولد همراه خود ببرد. وقتی طاهره به خانهی زهره میرسد پارچهای را که حالا پر از پولک، گلبرگهای رنگارنگ، خوشههای طلایی و ستاره شده است، روی سر زهره میاندازد و... .

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است:

- علوم پایهی دوم، فصل هفتم، «اگر تمام شود»، صفحهی 57؛

- ریاضی پایهی دوم، فصل سوم، «شکلهای هندسی»، صفحهی 37؛

- علوم پایهی سوم، درس هفتم، «آینهها»، صفحهی 56؛

- اجتماعی پایهی سوم، درس دهم، «نیازهای خانواده (شغل، درآمد و پول)»، صفحهی 30.

 

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصهدرس با قسمت‌‌های گوناگون مجله:

- کاردستی: چسبانهی (کلاژ) پارچه؛

- علمی: اهمیت تنظیم ساعت خواب و بیداری.

 

مجلهی رشد کودک 4

نام قصهدرس: امروز بهار شدم

خلاصهی قصه: ابتدا قصهی «امروز بهار شدم» برای بچهها خوانده میشود. در این قصه دختربچهای اولین روسری خود را که پر از شکوفههای رنگارنگ است روی سرش میاندازد و...، سپس در فعالیتی بچهها با استفاده از رنگهای گوناگون و قلممو یا پنبه یا ابر تشویق میشوند روی پارچهای سفید نقاشیهای رنگارنگ بکشند.

 

صفحات کتابهای درسی که در قصه آمده است:

- ریاضی اول، درس دوم، «الگویابی»، صفحهی 12؛

- آموزش قرآن اول، درس سوم، «خانهی ما»، صفحهی 31.

 

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصهدرس با قسمتهای گوناگون مجله:

- کاردستی: درستکردن گل؛

- محیطزیست: ایران، چهارفصل؛

- علمی: آزمایش تفاوت جذب نور در پارچهی تیره و روشن.

 

مجلهی رشد دانشآموز 4

نام قصهدرس: مرد میدان

خلاصهی قصه: اسماعیل، رزمیکار بااخلاق قصه، این بار در تشییع پیکر پاک شهید سلیمانی شرکت میکند و به ابعاد گوناگون خدمات سردار در جبههها، حضور در بحرانهای سیل و زلزله و... میاندیشد و بعد خود بهعنوان یک قهرمان در مسجد به جمعآوری کمکهای مردمی برای زلزلهزدگان میپردازد و تصمیم میگیرد تا بهصورت جهادی از طرف مسجد به منطقهی زلزلهزده برود و آنجا برای بچههایی که از درس عقبافتادهاند درسهایی را آموزش دهد که با توجه به محل زندگیشان و وضعیت موجود، به دردشان بخورد و... .

 

مفاهیمی از کتابهای درسی که در قصه آمده است

- علوم پایهی چهارم، درس چهارم، «انرژی الکتریکی»، صفحهی 27؛

- علوم پایهی چهارم، درس ششم، «سنگها»، صفحهی 47؛

- فارسی پایهی چهارم، درس هفتم، «مهمان شهر ما (فکر محور تلاش)»، صفحهی 65؛

- علوم پایهی پنجم، درسهای هشتم و نهم، «کارها آسان میشود»، صفحهی 61 تا 76؛

- هدیههای آسمانی پایهی پنجم، درس دهم، «در ساحل دجله»، صفحهی 72.

 

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصهدرس با قسمتهای گوناگون مجله:

- علمی: معماری ضدزلزله توسط مهندسان ایرانی؛

- کاردستی: ساخت چراغ مطالعه؛

- قصه: سردار سلیمانی؛

- طرح روی جلد: سردار سلیمانی؛

- سرگرمی: بازیهای خانوادگی برای شب یلدا؛

- کاردستی: درستکردن ظرف برای دانههای انار شب یلدا.

۳۳
کلیدواژه: رشد آموزش ابتدایی، مجلات کودک، همراه با مجلات، رشد کودک، نوآموز و دانش‌آموز، محمدرضا رشیدی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید