عکس رهبر جدید

جنگ نرم شیطان

 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
  فایلهای مرتبط
جنگ نرم شیطان

وقتی کسی روحیهتان را تخریب میکند، وقتی کسی همیشه خـدا دم از ناامیدی و یأس میزند، وقتی با یک شایعه دلفینی* مدتها ذهن و فکر شما دچار جزر و مد میشود، شما با شیطان طرفید! شیطان قسم خورده است که در جنگ روانی دائمی با ما باشد. قرآن را خواندهاید؟ ابزار شیطان وسوسـه است؛ هدفش؟ صدر(سینه و قلب)؛ شیوهاش؟ پیدا و پنهان؛ کی؟ همیشـه؛ کجا؟ همه جا؛ چه کسی؟ همه، هر که میخواهی باش؛ چه باید کرد؟ پناه به خدا برد!

نمیدانم این نوشته را در چه ساعتی از روز میخوانی، اما هر ساعتی که باشـد، از خودت بپرس تا همین لحظه چند وسوسه را دچار بودهای؟ با این وسوسهها، تردیدها و درگیریها چه کردهای؟شیطان جنگ نرم راه میاندازد. فرق جنگ نرم با دیگر جنگها این است که کشت و کشتار ندارد. خاموش و پنهان است. غوغا و سروصدا ندارد. ممکن است هیچ شلیکی اتفاق نیفتد. حتی خراشی بر دسـت و سر و صورتی ننشیند. اما بیصدا میکشد. در سکوت قربانی میگیرد. عواطف و احساسات را هـدف میگیرد.

قربانی جنگ نرم آدمی است که ایمان در او میمیرد. شوق و شور در او خاموش میشود. امید در او رنگ میبازد و تلاش و تکاپویش به سکون و رکود تبدیل میشود. ســــربازان جنگ نرم رسانهها هستند؛ شبکههای پیچیده، وبها یا تارهای عنکبوتی مرئی و نامرئی. امـروزه جنگها معنای تازهای یافتهاند. به جای تسخیر سرزمین، به تسخیر اندیشهها، احساسات و باورها میپردازند. مهاجم زمانی احسـاس فتح و پیروزی میکند که انسانها با فرهنگ خویش، هویت خویش، باورها و اعتقادات خویش خداحافظی کنند و به باورهای دشمن سلام دهند.

وقتـی من به فرهنگ خویش عشـق نورزم، وقتی ایرانیبودن مـن برایم ارزش و افتخار نباشـد، وقتی به باورهای ریشهدار و ارزشمندی که مرا بال پرواز میبخشند و روح مرا به آسمان پیوند میدهند، حساسیت نداشته باشم، وقتی اصلا دیگران برایم مهم نباشند، و «من» محور و مرکز همه خواستههایم باشد، من شکست خورده جنگ نرم شیطان شدهام.

یادمان باشد منظور از شیطان، فقط همان شیطان معروف و مشهوری نیست که در پای آدم سجده نکرد. مگر خدا در آخرین سـوره، به صفت خناسبودن شیطان، یعنی پنهانکاری و نامرئیبودنش اشاره نکرده و مگر مکر شیاطین جن و انس ـ شیطانهای انسانی و جنی - را هشدار نداده است؟

شیطان آنقدر روی انسان کار میکند تا انسان شیطان شود و حتی از شیطان، شیطانتر! میگویند گاه شیطان شانه برخی را مینوازد و میگوید: «آفرین بـر تو! این کاری که تو کردی، من بلد نبودم!» این فقط یک اصطلاح نیست که میگویند بعضی شیطان را درس میدهند! تا یادم نرفته، خوب است بگویم که شیطان در عین استادی، شاگرد زرنگی است! هر روز روشهای تازهای از انسانهای شیطانی میآموزد!

مجال نیست تا ترفندها و نیرنگهای شیطان را بیان کنم. اما هرکس با مرور گذشته خود و دیگران فهرستی از این نیرنگها را میتواند تنظیم کند!

فقط به یک پرسش جواب بدهیم: «در مقابل جنگ نرم شیطان چه کنیم؟» پاسخ این است:

۱. به خدا پناه ببرید؛ یعنی حضور خدا را احساس کنید. وقتی حضور همیشگی خدا را احساس کنیم، شرم گناه ـ احساس بازیچه بازی نرم شیطانشدن ـ ما را از گناه بازميدارد. در روایت است که به کوچکی گناه نگاه نکن، به بزرگی کسی که در مقابل او گناه میکنی، بیندیش!

۲. روزنههای نفوذ او را بشناسیم. روزنه ممکن است دوست ما باشد یا وسیلهای که از آن بد استفاده میکنیم؛ مثل رایانه، تلفـن همراه، کتاب و لباس خاص. این روزنهها را مسدود کنیم. ۳. موقعیتهایی ما را در جنگ نرم شیطان مغلوب میکنند. از آن موقعیتها، فضاها و مکانها پرهیز کنیم. ۴. کارهای خوب و سـازنده، شیطان را میتارانند. هروقت کار خوبی میکنید، صدای ناله شیطان را در گوش جانتان میشنوید.۵. ...

پنجمی را خودت بنویس یا پیدا کن.

فراموش نکنیم خدا مکر شیطان را «ضعیف» معرفی میکند. اگر ما قوی باشیم، این ویروس هرگز پیروز نمیشود!

 

* شایعات دلفینی به شایعاتی میگویند که در یک مرحله خاص خود را نشان میدهند و بعد ناپدید میشوند.

۸۹
کلیدواژه: رشد جوان، سفر زندگی، جنگ نرم شیطان، محمدرضا سنگری
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید