عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

بازسازی عمرانی مدرسه

  فایلهای مرتبط
بازسازی عمرانی مدرسه
بخش دوم: در قسمت گذشته، به مسئله‌ی اصلی پژوهش که ایجاد تغییراتی در مسائل آموزشی و عمرانی مدرسه بود پرداختم و مشکلات عمرانی مدرسه و فراوانی آن‌ را بررسی کردم. در این قسمت به راهکارهای پیشنهادی و میزان اثربخشی آن‌ها می‌پردازم.

راهکارهای پیشنهادی

راهاندازی سرویس بهداشتی: رعایت مسائل بهداشتی و ایجاد مکانی مناسب برای انجام این امر، میتواند بسیار در تأمین بهداشت و سلامت دانشآموزان مؤثر باشد.

تعمیر میز و نیمکت:حقِ دانشآموز بهعنوان سرمایهی کشور این است که در محل تحصیلش رفاه نسبی برقرار باشد. بنابراین باید تا حدودی از امکانات آموزشی بهرهمند شود.

ایجاد فضای شاد: شادی و زیبایی دو رکن بسیار مهم آرامش روانی دانشآموزاناند. در این راستا ایجاد فضای سبز میتواند خیلی تأثیرگذار باشد. در کنار آن، رنگآمیزی کف کلاس، تعویض شیشه و درستکردن باغچه در ایجاد این فضا مناسب است.

ایجاد فضای یادگیری در کلاس: باید محیطهای یادگیری را متنوع کنیم و تا میتوانیم رسانههای یادگیری را از کتاب و تخته و معلم به امور دیگر گسترش دهیم.

اجرای طرح بازی و یادگیری: امروزه در تعلیموتربیت، کاربردی که بازی برای یادگیری دارد، سایر موضوعات آموزشی ندارند. بنابراین باید بازی را بهعنوان شیوهای برای بهترشدن یادگیری در نظر بگیریم.

حل مشکل تغذیه در مدرسه: صبحانه یا میانوعده در یادگیری دانشآموزان بسیار تأثیر دارد.

تهیهی لباس همسانه (فرم) و وسایل کمکآموزشی: تهیهی این وسایل زمینه را برای آموزش بهتر دانشآموزان فراهم میکند.

 

اجرای نهایی راهکارها

زیباسازی و شادابسازی محیط: برای انجام این کار، با همکاری دانشآموزان اقدام به ایجاد فضای سبز در مدرسه کردیم و در کنار آن به رنگکردن در و دیوار کلاسها، کف کلاسها و تعمیر شیشهها نیز پرداختیم.

نظارت بر اجرای راهحل: با توجه به اینکه دانشآموزان پایههای اول و دوم توان کار سنگین ندارند، تلاشم بر این بود که آنها کار سنگینی انجام ندهند.

تعمیر میزها و نیمکتها: برای انجام این کار بهکمک اولیا ابتدا به تعمیر میزها و نیمکتها و بعد تعویض شیشهها برای رسیدن به یک فضای سالم پرداختیم.

نظارت بر اجرای راهحل: بنده در اجرای این راهکار، با همکاری و همیاری اولیا، درصدد اجرای کار به بهترین شکل بودم.

اجرای طرح بازی و یادگیری: با توجه به ارتباطی که بین بازی و یادگیری وجود دارد، بنده تصمیم گرفتم بازیهایی را انتخاب کنم که در یادگیری دانشآموزان تأثیر داشته باشد و آن بازیها را با آموزش آمیختم.

نظارت بر اجرای راهحل: سعی کردم بازیهایی را انتخاب کنم که برای یادگیری دانشآموزان مؤثر باشند.

حل مشکل تغذیه در مدرسه: برای حل این مشکل بنده به دنبال پیداکردن خیرینی بودم که علاوه بر تأمین کفش و لباس در تهیه تغذیه و میانوعدهی دانشآموزان نیز من را یاری کنند.

نظارت بر اجرای راهحل: در اجرای این راهکار، با همکاری و همیاری اولیا، درصدد اجرای کار به بهترین شکل بودم.

 

گردآوری شواهد (2):

بعد از اجرای راهکارها دوباره به بررسی تغییرات پرداختم.

بررسی تغییرات بازبینه  (چکلیست) بعد از اجرای راهکارها:

بر اساس اطلاعاتی که بر مبنای مصاحبه با والدین کسب شده است باید گفت که والدین دانشآموزان معتقدند وضعیت اقتصادی برای تأمین نیازهای غذایی فرزندشان و همچنین وضعیت فیزیکی و جسمی دانشآموزان و درسخواندن آنها در حد مطلوبی نیست.

 

تجزیهوتحلیل اطلاعات

بر اساس اطلاعات ثبتشده میتوان گفت اجرای راهکارها مناسب و اقدامپژوهی مؤثر بوده است.

 

بررسی درصد و فراوانی بعد از اجرای راهکارها

 

تجزیهوتحلیل اطلاعات

اطلاعات نشان میدهد با اجرای راهحلها کیفیت آموزشی دانشآموزان رشد داشته است. بنابراین راهکارهای اجرا در حوزهی آموزشی بسیار تأثیرگذار بودهاند.

 

تعیین اعتبار و اثربخشی راهحلها

برای تعیین اعتبار و اثربخشی راهحلها از اولیا و کارشناسان اداره در ارتباط با انجام کار سؤالاتی کردم و کارشناسان اداره نیز بعد از بازدید بر این مسئله تأکید کردند که همکاری لازم را برای ارتقا و بهترشدن شاخصهای انجامشده خواهند داشت.

معیارهای اعتباریابی تجربهی حاضر عبارتاند از:

- افزایش میزان مشارکت اولیا و دانشآموزان در کارهای مدرسه؛

- افزایش جذابیت مدرسه برای دانشآموزان؛

- افزایش رغبت دانشآموز و اولیا به حضور در مدرسه؛

- انجام کار گروهی برای دانشآموزان؛

- افزایش رغبت دانشآموزان به درسخواندن.

 

نتیجهگیری

دنیای کنونی دریافته است که آموزش و پرورش جوانان نوعی سرمایهگذاری ملی است و هر کشوری در این راه تلاش بیشتری انجام دهد، از رشد و توسعهی بیشتری در آینده برخوردار خواهد شد. امروزه مدرسهها و دانشگاهها، بهعنوان نهادهای آموزشی کشور، نقش مهمی در آموزش نسلهای آینده و نیروی متخصص موردنیاز جامعه ایفا میکنند، بهگونهای که بین توسعهیافتگی جامعه و آموزشوپرورش، در سطح دانشگاه و مدرسه، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بهبیاندیگر عوامل متعددی میتوانند بر پیشرفت یک کشور اثر بگذارند که یکی از مهمترین آنها نهادهای آموزشیاند. هدف اصلی اقدامپژوهی حاضر تغییر در بهبود وضع آموزشی و عمرانی مدرسه بود که با بهرهگیری از بازبینه و پرسشنامه، اطلاعات اولیه جمع شد و کارهایی چون ایجاد فضای شاد و زیبا با رنگکردن در و دیوار و صحبت با خیرین برای تهیهی تغذیه و کفش و لباس و ... صورت گرفت. اجرای این راهکارها سبب شد تا ما شاهد تغییرات خوبی در حوزهی عمرانی و آموزشی مدرسه باشیم. پیشنهاد میشود از راهکارهای اقدامپژوهی حاضر در سایر مدرسهها بهره ببریم و در اقدامپژوهیهای بعدی در ارتباط با مسائل فرهنگی اقداماتی صورت گیرد.

۳۹۰
کلیدواژه (keyword): رشد آموزش ابتدایی، تجربه، بازسازی عمرانی مدرسه، مسائل آموزشی و عمرانی مدرسه، محمود صیادی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید