عکس رهبر جدید

چرا به عربی؟

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
چرا به عربی؟

۱. از امام رضا (ع) نقل شده است که: «مردم به خواندن قرآن در نماز امر شدهاند، برای اینکه قرآن مهجور واقع نشود و ضایع (بیفایده) نگردد و مورد جهل (فراموشی) واقع نشود»

(شیخ حر عاملی، بیتا: ۳۸).

بنابراین اگر نماز خواندن به زبان عربی واجب نمیشد، در اثر بیتوجهی و غفلتی که به سرعت ما انسانها را فرامیگیرد،  در طـول زمان کمکم انس با قرآن کاهش مییافت و قرآن غریب و مهجور میشد. ولی در اثر تکرار روزانه قرآن در نماز، پنج نوبت این غفلت از ما انسانها زدوده میشود و از طریق نماز به یاد تلاوت قرآن میافتیم.

۲. غنای معنایی زبان عربی نسبت به زبانهای دیگر بیشتر است، به طوری که بسیاری از مفاهیم موجود در الفاظ قرآن در هیچ زبانی معادل ندارند. جالب این اسـت که بنا بر تحقیقات کارشناسان ترجمههای قرآنی، تاکنون عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» به هیچ زبانی به درستی ترجمه نشده است و ترجمه آن از طریق معادلگذاری و بدون تکیه بر تفسیر اصلا ممکن نیست.

۳. طبق سنت الهی، کتاب هر پیامبری به زبان قوم او نازل میشـد. علاوه بر این، چون مردم شبهجزیره عربستان به زبان عربی گوش میکردند، اگر کتاب آسمانی مسلمانان به زبان دیگری نازل میشد، برای آنها هم جای سؤال بود و هم درک و فهمش مشکل.

4. زبانشناسان زبان عربی را فصیحترین و زیباترین زبان میدانند. چون قرائت قرآن به زبان عربی برای همه لذتبخش است، اگر ترجمه قرآن به زبان فارسی را با صوت و لحن بخوانیم، هیچ جذابیتی نخواهد داشت.

5. اگر در نمـاز جماعت هرکس به زبان خود نماز بخواند، دیگر جماعت معنا نخواهد داشت.

6. خواندن نماز به زبان عربی آن را از دستبرد تحریف و آمیختهشدن به خرافات و مطالب بیاساس که بر اثر مداخله افراد ناوارد، هنگام ترجمه آن بـه زبانهای دیگر رخ میدهد، نگه میدارد و به این وسیله روح این عبادت اسلامی محفوظ میماند.

۷. باید توجه داشت که «زبان عربی» زبان وحی است و آیات قرآن کریم به همین زبان نازل شـدهاند و عبارتهای حمد و سوره نماز عین وحی هستند. همه مسلمانان موظفاند نماز را در همان قالب و به همان صورت که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است ـ بی کم و کاست ـ بهجا آورند. این امر در وحدت مسلمانان ـ از هر زبان، نژاد و قومیت که باشند ـ بسیار مؤثر است. هم اکنون به هر نقطه جهان سفر کنید، خواهید دید که مسلمانان این شعار واحد (نماز) را به زبان واحد بهجا میآورند.

مطلب حاضر تلخیصی از پاسـخهای خانمها اعظم فرخی برفه، دبیر دبیرستان آیندهسازان کرج، مهین هنر بخش، دبیر معارف اسلامی زنجان و آقایان حسن میرزایی، دبیر دبیرستان امام حسن عسکری علیهالسلام قزوین و محمدنقی آقامیری، دبیر معارف اسلامی زنجان است که توسط مجله رشد جوان تهیه و تلخیص شده است.

 

منبع

۱. شیخ حر عاملی (بیتا). وسائلالشیعه (ج 6). مؤسسه آلالبیت. قم.

۵۶
کلیدواژه: رشد جوان، قانون خدا، چرا به عربی؟
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید