عکس رهبر جدید

برهان ریاضی اعتماد به نفس می‌دهد

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
برهان ریاضی اعتماد به نفس می‌دهد
بعضی از بچه‌ها عادت دارند که با هم درس بخوانند. یعنی مطالب را در کنار هم بیاموزند، نادانسته‌های خود را با هم در میان بگذارند و به پرسش‌های هم پاسخ بدهند تا بتوانند به‌خوبی یک مبحث درسی را یاد بگیرند. اما شاید کمتر با بچه‌هایی برخورد کرده باشید که یک مجله را با هم مطالعه کنند. یعنی مطالب مورد علاقه خود را مرور کنند و دانستنی‌های جدید را با هم به اشتراک بگذارند. نگار پیمانی و فاطمه جمالی از این جنس دوستان هستند. دو هم‌کلاسی پایه نهم «دبیرستان شکوه خرم‌آباد» که رشد ریاضی برهان دوره اول متوسطه را گاهی در کنار هم و گاه جداگانه مطالعه می‌کنند. با ما به خرم‌آباد بیایید تا با این مخاطبان امروز مجله بیشتر آشنا بشویم.

با مجله رشد ریاضی برهان چطور آشنا شدهاید؟

نگار: خانم پولادوند، دبیر ریاضی ما، این مجله را به ما معرفی کردند.

 

اصولاً مجله رشد ریاضی برهان در مدرسه شما هست؟ یعنی بچهها با این مجله و مجلات رشد آشنایی دارند؟

نگار: فکر نمیکنم همه آشنایی داشته باشند.

فاطمه: من هم مجله را خیلی ندیدهام. این معلم ریاضی ما بود که مجله رشد برهان را به بچهها معرفی کرد و ما علاقه پیدا کردیم آن را دنبال کنیم.

 

غیر از رشد ریاضی برهان با سایر مجلههای رشد هم آشنایی داشتید؟

نگار: بله ما در دوران ابتدایی با این مجلهها آشنایی داشتیم.

فاطمه: من هم تا حدودی آشنا بودم، اما خیلی جدی دنبال نمیکردم.

 

درس ریاضی به نظر شما چطور درسی است: سخت، پیچیده، آسان یا لذتبخش؟

نگار: ریاضی برای من شیرین است و آن را دوست دارم. خیلیوقتها درس متفاوتی به نظر میرسد که در زندگی هم کاربرد دارد. 

فاطمه: ریاضی به نظرم شیرینترین درس است و ارتباط خیلی مستقیمی با زندگی ما دارد. ما همیشه در زندگی با ریاضی سروکار داریم، اما شاید خیلی مستقیم متوجه این موضوع نباشیم.

 

لطفاً یک مثال از کاربردیبودن ریاضی بر اساس شناخت خودتان بزنید.

فاطمه: در خرید کردن.

نگار: مثلاً ما به کمک ریاضی میتوانیم مبلغ مشخصی را که هر روز هزینه میکنیم، تعیین کنیم. اگر ریاضی نبود، ما نمیتوانستیم برآورد کنیم که چقدر برای حملونقل، غذا و موارد دیگر هزینه میکنیم.

فاطمه: یک چیز مهم دیگر این است که از ریاضیات میتوان برای مدیریت زمان استفاده کرد.

 

در مورد مدیریت زمان توضیح بیشتری میدهید؟ یعنی با ریاضی چطور میشود این کار را انجام داد؟

نگار: برای اینکه بتوانیم از زندگی روزمره خود بهطور مؤثر استفاده کنیم، از ریاضی کمک میگیریم. مثلاً از طریق مدیریت زمان میتوانیم پربازده باشیم و بسیاری از کارها را در ظرف 24 ساعت به پایان برسانیم. حتی وقتی استراحت میکنیم هم از ریاضی استفاده میکنیم؛ چه متوجه آن باشیم و چه نباشیم. فعالیتهایی مانند رفتن به استخر، کتاب خواندن یا گذراندن یک روز تعطیل در خواب نیز به محاسبات نیاز دارند. ما همیشه بیشتر از آنچه که متوجه آن هستیم، در ذهن خود به کمیتها و عددها فکر میکنیم.

فاطمه: ما برای اینکه بتوانیم از زندگی بهترین استفاده را بکنیم باید مدیریت زمان داشته باشیم. برای مثال، وقتی میگوییم باید این کار را ظرف این مدتزمان معین به پایان برسانیم، یعنی زمان مهم است و این به معنای حضور ریاضیات در زندگی ماست.

 

شما کدام قسمت از مطالب مجله رشد ریاضی برهان را بیشتر تمایل دارید که مطالعه کنید؟

نگار: بخش ریاضیات و بازی و یا ریاضیات و تاریخ.

فاطمه: من فکر میکنم هر چیزی که مربوط به ریاضی باشد برایم شیرین است. البته هر مطلبی که جنبه کاربردی آن بیشتر باشد برای من جذابتر است.

 

آیا یادگیری مطالب از طریق مجله یا کتاب غیردرسی میتواند کمک کند تا مفاهیم را بهتر و ماندگارتر فرا بگیرید؟

نگار: به نظرم مجلاتی مانند رشد ریاضی برهان میتوانند در کنار کتاب درسی خیلی مفید و کمککننده باشند. چون بعد از خواندن کتاب تا حدودی باعث تثبیت مطلب در ذهن میشوند.

فاطمه: گاهی مجلهها و کتابهای درسی میتوانند نگرش ما را تغییر دهند و یا ذهن و دید ما را نسبت به برخی موضوعها گسترش دهند. از طرف دیگر اعتمادبهنفس حاصل از دانایی را در مخاطب میافزاید.

 

تصویرها و طرحهای مجله رشد ریاضی برهان چقدر در فهم بهتر مطالب آن میتواند به شما کمک کند؟

نگار: به نظرم طراحیهای درست و خوبی این مجله دارد و با مطالب آن منطبق است. وقتی عکس با متن هماهنگ باشد، فهم مطلب آسانتر است.

فاطمه: به نظر من هم طراحیهای مجله با موضوعهای آن مطابقت دارد.

 

آیا گفتوگوها و گزارشهای مجله را هم دنبال میکنید؟

نگار: گفتوگو با دانشآموزان موفق و همسن و سال بسیار کار جالبی است. زیرا باعث میشود دانشآموزان به خودشان توجه بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر حرفهای بچههای همسن و سال برای هم پذیرش بیشتری دارد. این گفتوگوها باعث میشوند ما به سمت کارهای خلاقانه و یادگیری بیشتر، تمایل پیدا کنیم.

فاطمه: ضمن تأیید صحبتهای دوستم، من هم معتقدم حرفهای بچههای همسن و سال به ما اعتمادبهنفس بیشتری میدهد. بنابراین گزارشها و گفتوگوهای مجله بسیار مفیدند. با این گزارشها و گفتوگوها نشاط دانشآموزان برای یادگیری مطالب درسی ریاضی بیشتر میشود.

 

برخی از مطالب مجله بهطور غیرمستقیم یک مبحث علمی را به بچهها ارائه میکنند. به نظر شما چه تفاوتی بین آموزش مستقیم با غیرمستقیم وجود دارد؛ مثلاً آموزش از طریق بازی و معما و سرگرمی.

نگار: قطعاً بسیار مفید است. درصورتیکه مطالب در راستای هدفهای کتابهای درسی باشند، به یقین مفیدند و مطمئناً موجب انگیزه بیشتر میشوند. انجام کارهای خلاقانه و کاربردی تمایل ما را به یادگیری افزایش میدهد.

فاطمه: بعضی از این مطالب که با بازی و سرگرمی و معما آموزش داده میشوند، بیشتر در ذهن بچهها میمانند. مثلاً معلم ما خانم پولادوند بعضی از مباحث ریاضی را با شعر و بازی به ما آموزش میدهد.

 

روش معلم شما در آموزش مباحث ریاضی چگونه است؟ لطفاً مثال بزنید.

نگار: خانم پولادوند روش خیلی مناسبی در تدریس دارد. ایشان از دانشآموزان هم در تدریس استفاده میکند. گاهی بچهها دستسازههای ریاضی دارند و گاهی در قالب بازی ریاضی، بچهها مباحث را بهصورت عملی یاد میگیرند که این کار باعث میشود نکتههای درسی در ذهن ما بیشتر ماندگار شود.

فاطمه: با استفاده از کاردستیها، شعر، کارهای عملی و بازی و سرگرمی و معما درس ریاضی را یاد میگیریم. هر جایی لازم به انجام کارهای عملی باشد، معلم ما این کار را در کلاس برای بچهها انجام میدهد. مثلاً در درس مربوط به حجم و هندسه ایشان از ما خواستند یک دایره روی کاغذ بکشیم و بعد آن را به مخروط تبدیل کنیم.

 

تا به حال پیش آمده است مطالعه یک مبحث در مجله یا کتاب غیر از کتاب درسی به شما در فهم بهتر یک مطلب و موضوع ریاضی کمک کند؟

نگار: بله. من در یک کتاب علمی درباره حجم و مساحت نکتههایی را یاد گرفتم که باعث شد این موضوع از کتاب درسی را بهتر بفهمم. زیرا در برخی از کتابها تمام مباحث و نکتههای مربوط به آن موضوع یکجا جمعآوری و ارائه شدهاند.

فاطمه: من هم همینطور.

 

شما از مخاطبان خوب مجله هستید و مطالب متنوع آن را مطالعه میکنید. اگر مشاور سردبیر مجله بودید چه کاری برای مجله انجام میدادید؟

نگار: من متوجه هستم که مجله با هدف ریاضی طراحی شده است، اما تنوع در ارائه مطالب باعث جذابیت آن میشود. پیشنهاد میکنم یک سری مطالب در خصوص چگونه درست مطالعهکردن، آموختن و یاد گرفتن درس ریاضیات در مجله ارائه کنید. یعنی ریاضی را چگونه بخوانیم تا بهتر نتیجه بگیریم.

فاطمه: بازیهای فکری و مسابقه که البته با جایزه همراه باشد هم برای ما بچهها که عاشق جایزه هستیم، جالب خواهد بود. همچنین مطالب انگیزشی و یک سلسله سؤالهای تستی در هر مبحث که به یادگیری ریاضی ما کمک کند.

 

برایتان موفقیتهای روزافزون آرزو داریم.

۵۴۳
کلیدواژه: رشد برهان متوسطه اول، گفت‌وگو، برهان ریاضی اعتماد به نفس می‌دهد، مهدیه مسیبی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید